Εκμάθηση και επαν-εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από ηλικιωμένους

Image: 

Εκμάθηση και επαν-εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από ηλικιωμένους»

Ευαγγελία Τίγκα, Ελένη Κασάπη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι δυνατό να αποβεί ωφέλιμη για υγιείς ηλικιωμένους ως προς τη γνωστική λειτουργία, την αυτοπεποίθηση, ακόμα και την κοινωνικοποίησή τους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει να δομηθεί κατάλληλα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επωφελούμενων, να είναι αποτελεσματικό, αλλά και να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης άγχους ή χαμηλής αυτοεκτίμησης. Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξαν οι λιγοστές διεθνώς μελέτες που αντικείμενο είχαν τον αντίκτυπο της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε υγιείς ηλικιωμένους. Ελάχιστες είναι οι έρευνες που εστιάζουν στην εκπαίδευση ηλικιωμένων με διάγνωση Ήπιας Νοητικής Διαταραχής (ΗΝΔ) σε μια ξένη γλώσσα, για τους οποίους τα προαναφερθέντα οφέλη είναι ζωτικότερης σημασίας σε σχέση με τους υγιείς. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι πιο ευάλωτη γνωστικά, κρίνεται απαραίτητο να ελεγχθεί κατά πόσο μια τέτοιου είδους παρέμβαση θα ενισχύσει τη νοητική τους λειτουργίας. Αυτός είναι ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας που διεξάγεται με Ελληνόφωνους ασθενείς διαγνωσμένους με ΗΝΔ και με γλώσσα-στόχο την Αγγλική. Στο πλαίσιο της μελέτης, θα διερευνηθεί κατά πόσο θα ανακαλέσουν τις γνώσεις τους, μέσω της εκ νέου παρακολούθησης μαθημάτων, όσοι είχαν μάθει τη γλώσσα πριν από αρκετά χρόνια. Επιπλέον, θα συγκριθούν οι επιδόσεις όλων των συμμετεχόντων στην Αγγλική με συνταξιούχους εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας μέσω μιας δοκιμασίας λεξιλογικής απόφασης με Αγγλικές διαβαθμισμένες λέξεις που ανιχνεύει την νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία. Τέλος, τόσο η πειραματική όσο και η ομάδα ελέγχου θα δοκιμαστούν και σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο με Ελληνικές λέξεις.

*Η παρούσα πρωτότυπη μελέτη, με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια Ελένη Κασάπη, διεξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργο: 95380) του ΑΠΘ και θα ενταχθεί ως υπομελέτη στη Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Επίδραση της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στην εξέλιξη της ήπιας νοητικής διαταραχής σε ηλικιωμένους», με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Μαγδαληνή Τσολάκη. Τα δεδομένα αντλούνται από τις δομές της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer.

 

Λέξεις-κλειδιά: ΗΝΔ, ξένη γλώσσα, ανάκληση