Σχετικά με το έργο

Image: 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ.

Η μετάφραση ξενόγλωσσων δοκιμασιών για την ανίχνευση νοητικών διαταραχών, δημιουργεί σύνθετα δίκτυα συνεργιών αποτελούμενα από μεταφραστές - γιατρούς και νευροψυχολόγους καθώς και μεταφραστές, πληροφορικούς, αλλά και ειδικούς επιστήμονες που παρατηρούν την λειτουργική και πραγματολογική χρησιμότητα των μεταφράσεων σε πραγματικό χρόνο και φυσικά πεδία νευροψυχολογικής παρέμβασης.

Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε την πρότυπη αξιολογική θεώρηση της μεταφράσεως σουηδικής δοκιμασίας αναγνώρισης λέξεων http://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/kasapi.pdf ως εργαλείου άντλησης δεδομένων στο πεδίο της πρόληψης των νοητικών διαταραχών και να αποδείξουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης της μεταφραστικής ποιότητας , δημιουργεί πλαίσια διεπιστημονικής συνεργασίας στον πυρήνα των ερευνών που αφορούν το ιατρικό μέρος, το όποιο υπηρετούν πρωτογενώς οι πρωτότυπες σουηδικές δοκιμασίες πρωτότυπα νοητικού λεξικού. Συγκεκριμένα, κεντρικός άξονας της παρούσας έρευνας είναι η πραγματολογική αξιολόγηση της ελληνικής μετάφρασης THW(SLDT) σουηδικής δοκιμασίας αναγνώρισης νοητικού λεξικού, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17518919. Το ελληνικό λειτουργικό και πραγματολογικό μετάφρασμα της είναι σε διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής στάθμισης από το 2012 όπως αναφέρουν οι μεταφραστές της αρχικής μεταφραστικής εκδοχής σε http://ikee.lib.auth.gr/record/260081?ln=el. Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία έχει βάση πολιτισμική διότι πλέον η δοκιμασία αναμεταφράστηκε με βάση καταγεγραμμένο προφορικό λόγο ατόμων τρίτης ηλικίας, όπως φαίνεται σε http://mibes.teilar.gr/proceedings/2016/Neofytidou-Ponos-Evangelidis-Tsolaki-Kassapi.pdf, θα πραγματοποιηθεί σε πεδία μη φαρμακευτικής παρέμβασης ατόμων με ήπια νοητική διαταραχή.

Ο έλεγχος της ποιότητας της ειδικής ιατρικής νευρολογικής χρήσεως της μετάφρασης συνεκτιμάται με την παράλληλη χρήση άλλων ήδη σταθμισμένων μεταφρασμένων νευρολογικών εργαλείων σε ομάδες ατόμων διαγνωσμένων με ήπια νοητική διαταραχή. Οι επιλεγμένες ομάδες αξιολογικής μεταφραστικής διαδικασίας ταυτίζονται με πειραματικές ομάδες παρέμβασης που περιγράφονται ακολούθως και εκ της περιστάσεως μεταφραστικής επικοινωνίας δημιουργούν ταυτόχρονα το πλαίσιο για τον έλεγχο σε επιπλέον υποθέσεις εργασίας.

Οι εν λόγω υποθέσεις εργασίας είναι οι εξής:

α. αν το νοητικό λεξικό σε άτομα με ΗΝΔ1 επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις,
β. αν αλλαγές στις διαταραχές ύπνου σε άτομα με νοητική έκπτωση συνοδεύονται από αλλαγές στο νοητικό λεξικό τους,
γ. αν η συστηματική εκμάθηση της Αγγλικής είναι δυνατό να επιδράσει και να ωφελήσει νοητικά ηλικιωμένους/ες με διάγνωση ΗΝΔ και κατά συνέπεια το νοητικό τους λεξικό,
δ. αν η φυσική εκγύμναση των ατόμων με ΗΝΔ επηρεάζει το νοητικό τους λεξικό και,
ε. αν η εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών σε άτομα με ΗΝΔ συνδέεται με αλλαγές στο νοητικό τους λεξικό.

Αυτό είναι εφικτό διότι η διεπιστημονική αξιολογική έρευνα που αναπτύσσεται, εντάσσεται στα παραπάνω πεδία παρέμβασης - περιστάσεις επικοινωνίας που επιτρέπουν συγκρίσεις :

α. ομάδων ελέγχου και πειραματικών ομάδων ,
β. αποτελεσμάτων άλλων δοκιμασιών και
γ. δίνει απαντήσεις όχι μόνον στην αξιολόγηση ποιότητας της μετάφρασης αλλά και σε κρίσιμα διλημματικά ερωτήματα επιλογών μεταξύ φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην ΗΝΔ.

Η νεοτερικότητα στην έρευνα συνίσταται:

α. στην αναζήτηση πραγματολογικών και λειτουργικών μεταφράσεων,
β. στην απομάκρυνση από την στενή προσέγγιση της διαγλωσσικότητας των μεταφράσεων έναντι της πρόκρισης της διαπολιτισμικότητας αυτών,
γ. στην παγίωση των μεταφραστικών επιλογών σύμφωνα και βάση δεδομένων λόγου ατόμων της τρίτης ηλικίας,
δ. στην συλλογή δεδομένων για την ανάδειξη των τέστ λόγου σε ευέλικτα εργαλεία εντοπισμού νοητικών διαταραχών,
ε. στον δρόμο που ανοίγεται για την δημιουργία, ελληνικών, πολιτισμικά καθορισμένων, δοκιμασιών.

Image: