Συνεργάτες/People

Degree in Italian Language and Literature

Καταχώρηση δεδομένων και διευθέτηση των οικονομικών του έργου
Data entry and processing project’s finances

PhD in Translation Studies

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Scientific Director

PhD candidate, Aristotle University of Thessaloniki

Υπότροφος ερευνήτρια
Scholarship researcher

PhD in Translation of neuropsychological tests

Υπότροφος ερευνήτρια
Scholarship researcher

Degree in Physics

Ανάπτυξη και συντήρηση του Διαδικτυακού τόπου
Website Developer

PhD candidate, Department of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Υπότροφος ερευνήτρια
Scholarship researcher

PhD in Neurosciences

Ειδική Υποστήριξη
Expert Support