ήπια νοητική διαταραχή

Image: 

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Μεταφραστικά  πρότυπα για την οικειοποίηση Ξενόγλωσσων  τεστ ανίχνευσης νοητικών διαταραχών  και  διεπιστημονικά  δίκτυα  νευροψυχολογικής παρέμβασης

Παρουσίαση εργασίας στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER (PICAD) & 3O ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (MECOND)

Image: 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης

«Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή. Αποτελέσματα από μελέτη ύπνου με ανιχνευτές κίνησης.»

Ελεωνόρα Κυριαζοπούλου, Ελένη Κασσάπη

 Ο ύπνος είναι μια σημαντικά σπουδαία, λειτουργική κατάσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος, που καταλαμβάνει περίπου το 1/3 της ανθρώπινης διάρκειας ζωής ενώ υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα που συνδέουν τον ύπνο με την παγίωση της μνήμης. Οι διαταραχές ύπνου και η διάσπαση του νευρωνικού ελέγχου του ρυθμού ύπνου-εγρήγορσης φαίνεται ότι εμπλέκονται στους  μηχανισμούς της νοητικής έκπτωσης και την εξέλιξη της νευροεκφύλισης. Η Ήπια Νοητική Διαταραχή αμνησιακού τύπου (αΗΝΔ) είναι μια κλινική οντότητα η οποία θεωρείται ως ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του φυσιολογικού γήρατος και της Nόσου Alzheimer. Το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο σε αυτήν την ομάδα ασθενών  και μία σημαντική παράμετρος που μελετάται τελευταία είναι οι διαταραχές στο λεξιλόγιο και την σημασιολογική μνήμη. 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Κασάπη, Ελένη & Νεοφυτίδου, Ελισάβετ

Μορφοσυντακτικές παραβιάσεις νοητικoύ λεξικού στην ελληνική γλώσσα και η σχέση τους με τη νοητική έκπτωση στην τρίτη ηλικία

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά ένα υποέργο που εντάσσεται στο επιδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό έργου 95380, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Κασάπη Ελένη που διεξάγεται στις δομές της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και στοχεύει στο να διερευνήσει αν το νοητικό λεξικό επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι αυτή της φυσικής άσκησης ή εκμάθησης χρήσης υπολογιστών.

Subscribe to RSS - ήπια νοητική διαταραχή